hírek

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

 

PÁLYÁZATOT HÍRDET

 

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) számviteli főelőadó munkakörének betöltésére gazdasági vezetői megbízással az alábbiak szerint:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2022. május 18. - 2027. május 17-éig, 5 év határozott időre szól.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43., valamint szükség esetén az intézmény által gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenység végzésére szerződött önkormányzati fenntartású intézmények székhelyén és telephelyein.

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti gazdasági vezetői feladatok végzése, mely feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el.

Feladatai különösen:

·        Részt vesz az intézmény gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenysége (így különösen a költségvetés tervezésével, gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatok) végzésében a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott (jelenleg) tizennégy intézmény vonatkozásában, külön „együttműködési megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” alapján.

 • A munkaköri leírásában felsorolt feladatok elvégzése.
 • A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése.
 • A költségvetési szervek gazdasági tevékenységét meghatározó szabályzatok aktualizálása.
 • A folyamatos és helyes, jogszabályoknak megfelelő gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatás biztosítása valamennyi, azt jogosan igénylő szerv részére.
 • Rendelkezésre áll és felelős a külső szervek ellenőrzési, adatbekérési, adatszolgáltatási eljárásaiban.

 

A pályázati feltételek:

·        Felsőfokú végzettség.

 • Okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt tanúsító hatósági igazolvány megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy az engedély feltételeivel rendelkezik, az engedélyt az állás betöltéséig megszerzi.
 • A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat,
 • Saldo Creator integrált számviteli információs rendszer ismerete,
 • ÁBPE képzésen való részvételről tanúsítvány.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életrajza.
 • A végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakértelemmel rendelkező bizottság, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete és annak Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megismerje, és abba betekintsenek.
 • Nyilatkozat arról, hogy kívánja-e, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a döntéshozó zárt ülésen tárgyalja.

 

A vezetői megbízással összefüggő, igazolandó feltétele:

 • A közalkalmazotti kinevezés feltétele:

Ø    Büntetlen előéletű. – A kinevezést megelőzően igazolni kell.

Ø    Tizennyolcadik életévét betöltött személy.

Ø    Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Ø    Állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll. – A kinevezést megelőzően igazolni kell.

Ø    Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. – A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell.

·      A magasabb vezetői beosztás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, melyről a megbízást megelőzően nyilatkozni kell.  – A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 16. 12 óra.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. április 27.

 

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti vezetői pótlék alapján kerül megállapításra, valamint az illetménykiegészítést illetően a polgármester döntése alapján, az intézmény költségvetésében elfogadottak szerint.

Egyéb juttatás a költségvetési szerv éves költségvetésben meghatározott keretek szerint (béren kívüli juttatás, ruházati költségtérítés).

 

A pályázatot Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Szociális Intézményi Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a GAMESZ gazdasági vezetői megbízására.”

 

Információt nyújt: Müller Kinga Szociális és Szociális Intézményi irodavezető (e-mail: mullerkinga@bp16.hu, tel: +361 4011 733), vagy Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ igazgató
(e-mail:
sinkovics.zsuzsanna@gamesz16.hu, tel: +361 4011